Hệ Thống Trang Bị

Top

I..NPC liên quan.

  • Mua [Danh Vọng Trang Bị] tại SỨ GIẢ CỬA HÀNG ở Thành Chính Hoặc Kỳ Trân Các 

 

 

 

  • Mua [Trang Bị ] tại SỨ GIẢ CỬA HÀNG ở Thành Chính.

 

II.Hình ảnh trang bị

  • Dùng Danh Vọng Trang Bị sử dụng để mua cấp trang bị tương ứng.
  • Danh Vọng Trang Bị  bị thu thập được thông qua: Mua nhanh tại SỨ GIẢ CỬA HÀNG ở Thành Chính và các hoạt động Ingame.

  • Xem Danh Vọng ở F1 - Danh Vọng- Danh Vọng Trang Bị

Set đồ

Tên Trang Bị

 Danh Vọng Cần

Set 1 Càn Khôn 500
Set 2 Hỗn Thiên 2000
Set 3 Liệt Hỏa 4000
Set 4 Cửu Âm 10000
Set 5 Kim Cang 20000
Set 6 Truyền Thuyết 30000

 

 

Loại Trang Bị Hình Ảnh Vòng Sáng 

 

Cần cấp danh vọng:

Càn Khôn

Giá bán: 1v KNB

 

Cần cấp danh vọng:

Hỗn Thiên

Giá bán: 5v KNB

 

Cần cấp danh vọng:

Liệt Hỏa

Giá bán: 10v KNB

 

Cần cấp danh vọng:

Cửu Âm

Giá bán: 50v KNB

 

Cần cấp danh vọng:

Kim Cang

Giá bán: 100v KNB

 

Cần cấp danh vọng:

Truyền Thuyết

Giá bán: 200v KNB

 

 

 

Lưu Ý: 

  • Mở  nhầm món trang bị sẽ không được hỗ trợ lại