Chân Nguyên

Top

I. NPC liên quan.

  • Mua [Chân Nguyên] tại Kỳ Trân Các - Đồng - Tinh Năng Hỗ Trợ- Trang 2 Hoặc Sứ Giả Cửa Hàng - Shop Ngân Nguyên Bảo:

 


II. Nguyên liệu nâng cấp

  • Chuột Phải vào Chân Nguyên truy chọn để chọn chân nguyên phù hợp
  • Chuột Phải chân nguyên để chọn để mặc vào nhân vật
  • Chuột phải vào Linh Hồn Chân Nguyên để Nâng cấp

 

Chân Nguyên

Linh Hồn Chân Nguyên

Cấp 1 1000
Cấp 2 2000
Cấp 3 3000
Cấp 4 4000
Cấp 5 5000
Cấp 6 6000
Cấp 7 7000
Cấp 8 8000
Cấp 9 9000
Cấp 10 10000
Cấp 11 11000
Cấp 12 12000
Cấp 13 13000
Cấp 14 14000
Cấp 15 15000
Cấp 16 16000
Cấp 17 17000
Cấp 18 18000
Cấp 19 19000
Cấp 20 20000

 

III. Chi Tiết Thuộc Tính Chân Nguyên

Diên Dương Tăng sinh lực tối đa
Cường Thân Tăng tốc độ hồi sinh lực
Vô Song Tăng kháng tất cả
Tinh Võ Tăng lực tấn công
Tạ Kinh Giảm sát thương chí mạng
Tuyệt Sát Tăng sát thương chí mạng
Bá Thể Giảm thời gian ảnh hưởng của trạng thái ngũ hành
Thực Cốt Tăng thời gian gây trạng thái ngũ hành
Thanh Phong Tăng né tránh bản thân
Truy Ảnh Tăng bỏ qua né tránh đối phương

III. Thông tin chân nguyên.

Lưu Ý: 

  • Linh Hồn Chân Nguyên có thể thu thập từ các hoạt động và event ingame