Già Lam Kinh

Top

 Già Lam Kinh quy tụ tinh hoa của các môn phái , giúp người sử dụng chiến ý trùng thiên khiến kẻ địch bàng hoàng khiếp sợ, không chiến mà thắng. Tương truyền, nếu người nào luyện thành bí kíp này sẽ nâng cấp sức chiến đấu.

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại Sứ Giả nâng cấp - Thành Chính( Lâm An)

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần già lam kinh cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
Già Lam Kinh

Mảnh Già Lam Kinh

Tiền Xu

Tỷ lệ thành công %
Cấp 1 Code FaceBook
Cấp 2 30000 100 100
Cấp 3 50000 200 100
Cấp 4 70000 300 100
Cấp 5 90000 400 100
Cấp 6 110000 500 100
Cấp 7 130000 600 100
Cấp 8 150000 700 100
Cấp 9 170000 800 100
Cấp 10 200000 1000 100

Lưu Ý: 

  • Chuẩn Bị đầy đủ nguyên liệu để nâng cấp
  • Mảnh Già Lam Kinh có thể thu thập từ các hoạt động và event ingame