Kinh Mạch

Top

Võ học căn cơ chú trọng nhất là nền tảng căn bản, các chiêu thức hoa mỹ hay bảo vật giá trị liên thành cũng chỉ là vật phụ trợ ngoài thân. Do đó, cách tốt nhất để nâng cao sức mạnh và đột phá giới hạn bản thân không gì ngoài việc đả khai kỳ kinh bát mạch, bách huyệt lưu thông.

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp nhấn F1 -  Chọn Kinh Mạch - Chọn Nâng Cấp

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

 Thu thập từ  hoạt động trong game

Kinh mạch

Tiền xu

Bát Mạch Đơn

Tỷ lệ thành công %

Cấp 1 50 10000 100
Cấp 2 100 30000 100
Cấp 3 200 50000 100
Cấp 4 300 70000 100
Cấp 5 400 90000 100
Cấp 6 500 110000 100
Cấp 7 600 130000 100
Cấp 8 700 150000 100
Cấp 9 800 170000 100
Cấp 10 1000 200000 100