Lịch Hoạt Động

Top

I.Các mốc thời gian hoạt động

Thời Gian

Hoạt Động

Link Hướng Dẫn

00h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthe13.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post30.html

01h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthe13.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post30.html

02h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthe13.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post30.html
BOSS Hoàng Kim(5x-7x) https://kiemthe13.com/boss-post35.html
03h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthe13.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post30.html
04h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthe13.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post30.html
05h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthe13.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post30.html
06h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthe13.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post30.html
07h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthe13.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post30.html
08h00 BOSS Song Đao Tuyết Vương https://kiemthe13.com/boss-post35.html
09h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthe13.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post30.html
BOSS Tô Bảo Thiên Ngọc https://kiemthe13.com/boss-post35.html
09h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x) https://kiemthe13.com/boss-post35.html

10h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthe13.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post30.html
BOSS Tây Môn Ma Nữ https://kiemthe13.com/boss-post35.html

11h00

Tống Kim https://kiemthe13.com/tong-kim-post27.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthe13.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post30.html
12h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthe13.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post30.html
BOSS Phong Ấn Lôi Kim https://kiemthe13.com/boss-post35.html

13h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthe13.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post30.html

14h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthe13.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post30.html
BOSS Thiên Trấn Bạch Ma https://kiemthe13.com/boss-post35.html

15h00

Lâu Lan Cổ Thành( 15h đến 23h59) https://kiemthe13.com/lau-lan-co-thanh-post42.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthe13.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post30.html
15h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) https://kiemthe13.com/boss-post35.html
15h35 BOSS Tần Thủy Hoàng https://kiemthe13.com/boss-post35.html

16h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthe13.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post30.html
BOSS Vương Tử Đại Kim Hoàn https://kiemthe13.com/boss-post35.html
16h30 BOSS Hỏa Lang Vương Tử Độc  Và Độc Xà Giáo Chủ https://kiemthe13.com/boss-post35.html

17h00

Tống Kim  https://kiemthe13.com/tong-kim-post27.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthe13.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post30.html

18h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthe13.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post30.html
BOSS Bách Nữ Tây Độc https://kiemthe13.com/boss-post35.html
19h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) https://kiemthe13.com/boss-post35.html

20h00

BOSS Thiên Long - Đại Ác Ma https://kiemthe13.com/boss-post35.html
Thi Đấu Loạn Chiến (Báo Danh từ 19h50 từ thứ 2 ,4, 6) https://kiemthe13.com/thi-dau-loan-phai-post39.html
20h30 Hoạt Động Tranh Đoạt Lãnh Thổ (Khiếu chiến lúc 20h00 vào thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần) https://kiemthe13.com/tranh-doat-lanh-tho-post51.html
21h00 Tống Kim  https://kiemthe13.com/tong-kim-post27.html

22h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthe13.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post30.html
BOSS Thác Bạt Hoằng Cơ https://kiemthe13.com/boss-post35.html
22h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) https://kiemthe13.com/boss-post35.html
22h35 BOSS Tần Thủy Hoàng https://kiemthe13.com/boss-post35.html

23h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthe13.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post30.html
24h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthe13.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post30.html

 

II. Các hoạt động xuyên xuốt

Hoạt Động

Link Hướng Dẫn

EVENT

 
Nghĩa Quân https://kiemthe13.com/nghia-quan-post55.html

Hoạt Động Quân Doanh

https://kiemthe13.com/quan-doanh-post52.html
Tiêu Dao Cốc https://kiemthe13.com/tieu-dao-coc-post31.html

Nhiệm Vụ Truy Nã

https://kiemthe13.com/truy-na-post29.html

Nhiệm Vụ Thương Hội

https://kiemthe13.com/thuong-hoi-post28.html
Bách Bảo Rương https://kiemthe13.com/bach-bao-ruong-post48.html
Thu phục Bạn đồng hành https://kiemthe13.com/thu-phuc-ban-dong-hanh-post46.html

Điểm Năng Động

https://kiemthe13.com/diem-nang-dong-post41.html
Tảng Bảo đồ https://kiemthe13.com/tang-bao-do-post32.html
Tần Lăng https://kiemthe13.com/tan-lang-post40.html
Hiệp Vụ Hiệp Khách https://kiemthe13.com/nhiem-vu-hiep-khach-post38.html
Du Long https://kiemthe13.com/du-long-post36.html