Trùng Sinh

Top

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành trùng sinh tại Sứ Giả hỗ trợ - Thành Chính ( Lâm An)

 

 

II.Phần thưởng trùng sinh.

  • Khi đạt cấp và đồng như yêu cầu có thể đến trùng sinh.

 Trùng Sinh

Cấp Yêu Cầu Đồng Yêu Cầu Phần Thưởng
1-40 250 5 KNB 50 điểm tiềm năng 

 

II.Hình Ảnh Trùng Sinh.

Trùng Sinh 1-5

Trùng Sinh 6-10

Trùng Sinh 11-15

Trùng Sinh 16-20

Trùng Sinh 21-25

Trùng Sinh 26-30

Trùng Sinh 31-35

Trùng Sinh 36-40

  • Trùng sinh thành công nhân vật sẽ về cấp 130.