Võ Công Trấn Phái

Top

VÕ CÔNG TRẤN PHÁI +20

DANH HIỆU VÕ CÔNG TRẤN PHÁI +20

 

I. Võ Công Trấn Phái.

 

II. Ghép bí kíp võ công cấp 1

Tiến hành nâng cấp [Võ Công Trấn Phái] tại Sứ Giả NÂNG CẤP ở Thành Chính.

Ghép bí kíp võ công cấp 1 : 500 Trấn Hồn Thạch Môn Phái bạn muốn nâng cấp +  50 Tiền Xu.

 

 

 

 

Chọn Nâng Cấp Bí Kíp Võ Công Trấn Phái

Chọn Ghép Bí Kíp Võ Công Cấp 1

Chọn Phái cần Ghép

Chọn Phái cần Ghép

Đủ Nguyên Liệu Chọn Đồng ý

Nâng Cấp Võ Công Trấn Phái ( Từ cấp 2 đến cấp 20)

Tiến hành nâng cấp [Võ Công Trấn Phái] tại Sứ Giả NÂNG CẤP ở Thành Chính.

Chọn Nâng Cấp Bí Kíp Võ Công Trấn Phái

Chọn Nâng Cấp Bí Kíp Võ Công Trấn Phái

Bỏ Bí Kíp Võ Công Trấn Phái Cần nâng cấp vào

Chọn Nâng Cấp

Cấp  Đá Trấn Hồn Thạch

Tiền Xu

Tỷ Lệ %

Võ Công Trấn Phái + 1 500 20 100
Võ Công Trấn Phái + 2 1000 40 100
Võ Công Trấn Phái + 3 2000 60 100
Võ Công Trấn Phái + 4 3000 80 100
Võ Công Trấn Phái + 5 4000 100 100
Võ Công Trấn Phái + 6 5000 120 100
Võ Công Trấn Phái + 7 6000 140 100
Võ Công Trấn Phái + 8 7000 160 100
Võ Công Trấn Phái + 9 8000 180 100
Võ Công Trấn Phái + 10 10000 200 100
Võ Công Trấn Phái + 11 15000 250 100
Võ Công Trấn Phái + 12 20000 300 100
Võ Công Trấn Phái + 13 25000 350 100
Võ Công Trấn Phái + 14 30000 400 100
Võ Công Trấn Phái + 15 35000 450 100
Võ Công Trấn Phái + 16 40000 500 100
Võ Công Trấn Phái + 17 45000 550 100
Võ Công Trấn Phái + 18 50000 600 100
Võ Công Trấn Phái + 19 55000 650 100
Võ Công Trấn Phái + 20 60000 700 100

Lưu Ý: 

  • Thu Thập Nguyên Liệu : hoạt động trong game và  sử dụng event
  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp.